🔥

*அதிரடி மாற்றம்*

*✍️முதலமைச்சரின் முதன்மை செயலாளர் – முருகானந்தம்*

*✍️ உள்துறை செயலாளர் – அமுதா*

*✍️நிதித்துறை செயலாளர் – உதயச்சந்திரன்*.

*✍️சுகாதாரத்துறை செயலாளர் – ககன் தீப் சிங் பேடி*

*✍️போக்குவரத்து செயலாளர் – பணீந்தர் ரெட்டி*

*✍️நியமனம் செய்து தமிழக அரசு உத்தரவு.*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *